تعهد نامه اصول ایمنی و بهداشت

تعهد نامه اصول ایمنی و بهداشت در زیر نمونه تعهد نامه اصول ایمنی و بهداشت پرسنل جدید الاستخدام را میبینید: 1 –استفاده صحیح و همیشگی از وسایل حفاظت فردی در محیط کار،کارگر را در برابر بیماریهای شغلی ، ایمن و مصون نگه میدارد. لذا استفاده از وسایل حفاظت فردی الزامی …