واقعیت ها را با تعصبات و پیش داوری هایتان نیامیزید

واقعیت ها را با تعصبات و پیش داوری هایتان نیامیزید   یکی از مواردی که اعتماد کارمندان را نسبت به مدیر از بین میبرد، این است که برخی مدیران حقایق را تحریف می کنند و آنرا به نفع خودشان و یا کسانی که تحت حمایت شان است تغییر می دهند، …