تعریف اثربخشی و کارایی

تعریف اثربخشی و کارایی: به گفته پیتر دراکر هیچ چیز در این دنیا بیهوده تر از درست انجام دادن کاری که اساسا نباید انجام شود نیست؛ در واقع این موضوع این مفهوم را می رساند که پیش از آنکه به درست انجام دادن کار فکر کنیم (کارایی) باید به پیدا …