مساله چیست

مساله چیست؟ این مقاله با عنوان مساله چیست دارای نکات راهبردی است، همراه باشید. عده اي بر این عقیده اند که در دل هر مسئله فرصتی هست. مسئله را چیزي می دانند که توان سازمان را در رسیدن به اهداف به خطر می اندازد در حالیکه فرصت چیزي است که …