تعریف مدیریت

مدیریت فعالیت های هماهنگ برای هدایت و کنترل یک سازمان یادآوری 1: مدیریت می تواند خط مشی ها  و اهداف  و فرآیندهایی را برای رسیدن به این اهداف تدوین نماید. یادآوری 2: اصطلاح «مدیریت» گاهی اوقات به افراد اطلاق می شود یعنی فرد یا گروهی از افراد با اختیارات و …