تعریف شرايط اضطراري

تعریف شرایط اضطراری: شرايط اضطراري: بـه شرايطي كه بر اثر بروز يك فاجعه يـا بلاياي طبيعي و انساني در سازمان بـوجود مي آيد شرايط اضطراري مي گويند.   3-2- فاجعه( Catastrophe): به حوادث شديدي اعم از بلاياي طبيعي و حوادث ناشي ازكار كه نتيجه آن تلفات انساني مي باشد، اطلاق …