طرح ریزی کیفیت محصول APQP

طرح ریزی کیفیت محصول APQP  طرح ریزی کیفیت محصول APQP که در متن زیر به آن اشاره شده است را مطلعه بفرمایید: ←طرحريزي_پيشاپيش_کيفيت محصول (Advance Product Quality Planning)(APQP) يک روش ساختار يافته است که براي برقراري مراحل ضروري از فاز دريافت الزامات محصول تا توليد محصول، و انجام فعاليتهاي مربوطه …