مزاياي مدل تعالي سازماني

مزاياي مدل تعالي سازماني متن زیر شامل توضیحاتی در مورد مزاياي مدل تعالي سازماني می باشد: اين مدل از فرآيندهاي سازماني سيستماتيك و فراگير برخوردار است . نسبت به تغيير و تحول و نيازهاي ذي نفعان واكنش سريع دارد. به نتايج كسب شده توسط سازمان توجه ويژه اي دارد. ارزيابي مبتني …