تضمین کیفیت نتایج

تضمین کیفیت نتایج آزمايشگاه براي حصول اطمينان از صحت نتايج آزمون فعاليت هاي زير را انجام می دهد: استفاده از مواد مرجع گواهي شده (CRMs) شرکت در آزمونهای بين آزمايشگاهي كاليبراسيون دوره‌اي تجهيزات تاثيرگذار در نتايج آزمون تکرار آزمونها شرکت در آزمونهای کفایت تخصصی در فرم برنامه کنترل کیفیت آزمونها …