لطفا از دفتر کارتان بیرون بیایید

لطفا از دفتر کارتان بیرون بیایید     مدیران تازه‌کار اغلب مدیران تازه‌کار خواسته یا ناخواسته در بدو ورودشان به دنیای مدیریت به تکیه زدن به صندلی مدیریت و گذراندن ساعات متمادی در دفتر کارشان گرایش پیدا می‌کنند و این مساله پس از مدتی به یکی از عادات کاری آنها …