تصويب و صدور مدارك

تصويب و صدور مدارك و داده ها  * كليه اسناد و مدارك ، مطابق روش اجرايي كنترل مدارك ، توسط افراد مجاز و داراي صلاحيت در زمينه مورد نظر ، تهيه شده و توسط مسئولين مربوطه ، كنترل ، بازنگري ، تصويب و توزيع مي شوند . * كليه مديران …