تصورات غلط در باب اعتماد

تصورات غلط در باب اعتماد   تصورات غلط در باب اعتماد در این نوشته کمی در خصوص تصورات غلط در باب اعتماد وجود دارد اشاره میکنم اعتما یک موضوع نرم است. ما به اعتماد به عنوان یک موضوع نرم(Soft) نگاه میکنیم مانند فرهنگ سازمانی، بنابراین انتظار داریم پیامدها و اثرات آن هم نرم …