تصمیم قاطع مدیریتی

داستان مدیریتی تصمیم قاطع مدیریتی  متن زیر مطالبی را در مورد تصمیم قاطع مدیریتی بیان می نماید: ♦روزی مدیر یكی از شركت های بزرگ در حالیكه به سمت دفتر كارش می رفت چشمش به جوانی افتاد كه در راهرو ایستاده بود و به اطراف خود نگاه میكرد. جلو رفت و …