تصدیق و  صحه گذاری

تصدیق تائید از طریق ارائه شواهد عینی که الزامات  مشخصی را برآورده شده اند. یاداوری 1: شواهد عینی مورد نیاز برای یک تصدیق می تواند در نتیجه بازرسی یا دیگر اشکال تعیین  وضعیت مانند انجام محاسبات دیگر یا بازنگری اطلاعات مستند شده باشد. یادآوری 2: فعالیت های انجام شده برای …