رئیس منابع انسانی گوگل

توصیه رئیس منابع انسانی گوگل برای ترفیع گرفتن  ۱- هميشه بازخور بگيريد ◊تا به حال به اين فکر کرده ايد که چه کسی می داند دست يافتن به ترفيع در يک شغل نيازمند چه ويژگی هايی است؟ همان کسی که قدرت دادن اين ترفيع به شما را دارد،از مديرتان بپرسيد …