مشاوره استراتژی

مشاوره استراتژی مشاوره استراتژی به معنای ارائه راهکارها و برنامه‌های مستقری برای دستیابی به اهداف و مسائل مشخصی است. این استراتژی‌ها می‌توانند در حوزه‌های مختلفی اعم از تجارت، کسب و کار، حرفه‌ای، تحصیلی، رهبری و سازمانی به کار برده شوند. هدف اصلی مشاوره استراتژی، بهبود عملکرد و افزایش کارآیی فرد، …

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها ۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها را می توانید در متن زیر دنبال کنید:   قسمت هفدهم ۲۰- به جای اهداف «فروش»، اهدافی را در مورد «فعالیت‌ها» تعیین کنید. -تیمو رِین (Timo Rein)، رئیس و یکی از بنیانگذاران …

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها

۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها ۴۷ توصیه درباره تدوین استراتژی فروش از زبان حرفه‌ای‌ها را در متن زیر ملاحظه بفرمایید: قسمت یازدهم ۱۴- برای فروش، داستانی بگویید مدیریت بازاریابی و فروش بهترین فروشندگان، داستان می‌گویند زیرا این کار موجب تعامل با مشتری می‌شود و پیام فروش …

تشریح کپسولی استراتژی اقیانوس آبی در تدوین استراتژی

تشریح کپسولی استراتژی اقیانوس آبی در تدوین استراتژی     برداشت از کتاب کپسول مدیریت استراتژیک یکی از رویکردهای نوین در زمینه تدوین استراتژی، رویکرد اقیانوس آبی می باشد؛ این رویکرد بتوسط آقای پروفسور چان کیم و خانم پروفسور رنه مابورنه ابداع گردید؛ آقایان پروفسور کاپلان و نورتون، این رویکرد …

خطاهای عمومی در هنگام تحلیل استراتژیک صنعت

خطاهای عمومی در هنگام تحلیل استراتژیک صنعت خطاهای عمومی در هنگام تحلیل استراتژیک صنعت در متن زیر دنبال کنید: تدوین استراتژی همچنان که می دانید جهت تدوین استراتژی موثر می بایست تحلیل دقیقی از محیط درونی و بیرونی شرکت داشته باشیم؛ یکی از اجزای تحلیل بیرونی، تحلیل صنعتی است که …