مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو

مراحل تدوین استانداردهای بین المللی در ايزو     استانداردهای منتشره توسط ایزو چهار نوع می‌باشند: 1. ISO/PAS (Publicly Available Specification) 2. ISO/TR (Technical Report) 3. ISO/TS (Technical Specification) 4. IS (International Standard) روال تدوین استانداردها در ایزو ،روال تدوین استانداردها به این صورت است که استانداردها توسط کشورهای عضو …

کمیته ملی استاندارد

کمیته ی ملی استاندارد     اهداف کمیته ملی استاندارد تأمين منافع كشور از طريق مشاركت در فعاليت هاي فني تدوين استاندارد بين المللي توسط سازمان ISO و سياستگذاري هاي آن سازمان ترويج استفاده از استانداردهاي بين المللي در داخل كشور همكاري با ساير سازمانهاي بين المللي،‌ منطقه اي و …