نمونه يك فرم تدوين برنامه توسعه فردي(IDP)

نمونه يك فرم تدوين برنامه توسعه فردي(IDP)       در يك فرم خوب و نسبتا كامل طراحي برنامه توسعه فردي، علاوه بر اطلاعات مربوط به فردي كه اين فرم مربوط و متعلق به اوست چند اطلاع(موضوع)مهم بايد ذكر و درج شود، از جمله: Focus area (1 يعني حوزه‌ها و …