چگونه در محیط کار احساس قدرت کنیم؟

چگونه در محیط کار احساس قدرت کنیم؟     واژه قدرت ما در محیط کار از واژه قدرت زیاد استفاده می‌کنیم،ما به خوبی می‌دانیم که در هر سازمانی، یک عده افراد خاص از بقیه قدرتمندتر هستند، مثل مدیران اجرایی سطوح ارشد،بسیاری از ما تعریف پیچیده و نادرستی از قدرت داریم. …