مولفه های فرهنگی

شناخت و تحلیل مولفه های فرهنگی طرفهای مذاکره شناخت و تحلیل مولفه های فرهنگی طرفهای مذاکره را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   انسان‌ها به واسطه‌ی شغل خود، تربیت خود، الگوهای ارزشی جامعه خود، باورهای خود، رفتارهای اطرافیان خود، پاداش‌ها و تنبیه‌های موجود در سازمان خود، ویژگی‌ و …