نمودار Burn Down

نمودار Burn Down :       تقریباً همه کسانی که در پروژه فعالیت می کنند با نمودار منحنی S و یا Scurve آشنایی دارند،در این نمودار پیشرفت واقعی فیزیکی و یا مالی پروژه در مقایسه با نمودار پیشرفت برنامه ای رسم و تحلیل خوبی از وضعیت پروژه بدست می …