کاهش استفاده از آزبس

کاهش استفاده از آزبست متن زیر در مورد کاهش استفاده از آزبس مطالبی را ارائه می دهد:     رفع آلودگی استفاده از اب،بخار یا سایر موادی که ممکن است با مواد خطرناک یا سمی آلوده شده باشند برای تمیز کردن محیط یا تجهیزات می بایست جلوگیری گردد،دفع کلیه مواد …

برنامه نظافت

برنامه نظافت و رعایت اصول بهداشتی متن زیر در مورد برنامه نظافت و رعایت اصول بهداشتی اطلاعاتی را بیان می کند:     منظور از انجام عملیات نظافت و رعایت اصول بهداشتی فقط مراعات برنامه های تدوین شده نیست و باید زمان،روش ها و پارامترهای مؤثر در این عملیات نیز …