بررسی انگیزش کارکنان جهت تحقق مشارکت

بررسی انگیزش کارکنان جهت تحقق مشارکت دلیل اینکه چرا کارکنان به طور خودکار تمایل به مشارکت در ابتکارات مدیریت دانش را ندارند،ممکن است به دلیل عوامل زیر باشد:اولا،نه تنها بیشتر دانش سازمانی،نهفته یا ضمنی و از نظر ماهیت شخصی است،و در طول زمان توسط کارکنان بدست آمده  و روی هم …