تکنیک تحسین کردن در روابط کاری

تکنیک تحسین کردن در روابط کاری تکنیک تحسین کردن در روابط کاری:   دستیابی به موفقیتهای بیشتر برای دستیابی به موفقیتهای بیشتر بدنبال افرادی بگردید که به آن موفقیتها دست یافته اند، آنها را تحسین نمایید و بدین گونه خود را هم ارتعاش با خواسته تان قرار دهید. تحسین روابط …