چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم؟

چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم؟   در اين متن اطلاعاتي در رابطه با اينكه چرا تجهیزات اندازه گیری و آزمون را کالیبره می کنیم؟ ارائه شده است : هدف کالیبراسیون ایجاد نظامی موثر به منظور کنترل صحت و دقت پارامترهای مترولوژیکی دستگاه‌های آزمون و وسایل …