تجزیه و تحلیل و ارزیابی

تجزیه و تحلیل و ارزیابی متن زیر اطلاعاتی را در مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی بند 9-1-3 استاندارد ایزو 9001 ارائه می نماید.این بند در مورد آنالیز داده ها و تجزیه و تحلیل ارزیابی فرایندها و سیستم مدیریت کیفیت می باشد. سازمان باید داده های مناسب و اطلاعات برامده از …