مدلی برای ممیزی توسعه منابع انسانی

مدلی برای ممیزی توسعه منابع انسانی       مدلها و تکنیک ها مدلها و تکنیک های مختلفی وجود دارند که سازمان ها برای ارزیابی سودمندی مطلوبیت اثربخشی و منابع انسانی به کار می گیرند، مدل ارائه شده توسط گروه مشاورین منابع انسانی در انجمن دولت آمریکایی جامع و کامل …