عامل موفقیت فردی

عامل موفقیت فردی     از مدير موفقي پرسيدند: “راز موفقيت شما چه بود؟” گفت: «دو كلمه» است. – آن چيست؟ – «تصميم‌هاي درست» – و شما چگونه تصميم هاي درست گرفتيد؟ – پاسخ «يك كلمه» است! – آن چيست؟ – «تجربه» – و شما چگونه تجربه اندوزي كرديد؟ – …