تایید،تعمیر و تعویض

تایید،تعمیر و تعویض تایید،تعمیر و تعویض که در متن زیر مشاهده می کنید:   مشکل برای قطعه در مهندسی وقتی برای قطعه‌ای مشکلی حادث شود، نتیجه کلی تخمین عمر باقیمانده آن بعد از تست، یکی از سه حالت ذیل است: -مورد تایید است -تعمیر شود -کلاً مورد تایید نیست و …