تامین منابع انسانی

تامین منابع انسانی در جهت تامین منابع انسانی مطالب زیر را مطالعه فرمایید. مدير هر قسمت در صورت نياز به منابع انساني و نيروي كارجديد ،در خواست كتبي خود را  به مدير عامل شركت اعلام ميداردوپس از تصويب مدير عامل شركت ،گزينش افراد از دو طريق صورت مي گيرد.   تامين …