تفکرات اشتباهی

چه تفکرات اشتباهی باعث می شود حالمان خراب شود؟ 1) ذهن‌خوانی mind reading ♦فکر می کنید، بدون شواهد کافی می دانید که دیگران به چه چیزی فکر می کنند. مثل : ”جواب سلامم را نداد، پس حتما از دست من ناراحت است. 2) پیش‌گویی furtune telling ♦پیش بینی می کنید …