تاریخچه ایزو ۹۰۰۱

تاریخچه ایزو ۹۰۰۱ نسخه اولیه استاندارد ایزو ۹۰۰۱ در سال ۱۹۷۴ با توجه به استاندارد BS 5750 تدوین گردید سپس ایزو ۹۰۰۱ در سال های ۱۹۷۴ و ۱۹۹۴ تجدید نظر گردید .تغییرات اصلی در نسخه سوم ایزو ۹۰۰۱ در سال ۲۰۰۰ انجام گرفت و در حال حاضر ISO 9001:2008 مورد …

ایزو 9001 چیست

ایزو 9001 چیست؟ اولین سوالی که در ذهن اکثر کارکنان و افراد شاغل در سازمان های مختلف وجود دارد این است که یزو 9001 چیست. بر این اساس متن زیر نشان میدهد که ایزو 9001 چه کاربردی دارد و سیر تغییرات و تحولات آن را معرفی می نماید. ایزو 9001 یا …