پایان عصر دارایی های فیزیکی

 پايان عصر دارايي هاي فيزيكي هشدار؛ پایان عصر دارایی های فیزیکی به نظر مي رسد پاندمي كرونا نه تنها به اين زودي از دنيا رفتني نيست بلكه هر روز چهره اي جديد از خود رو مي كند ، بعد از زمين گير كردن هواپيما ها و به خاك سياه نشاندن …