تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی

تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی تاثیر زبان بدن در مصاحبه شغلی شامل چه درصد هایی است: میانگین زمان یک مصاحبه استخدامی  حدود 40 دقیقه است، اما 33 درصد از 2000 مدیر شرکت‌کننده در یک نظرسنجی اظهار کردند که آنان در 90 ثانیه اول مصاحبه خواهند فهمید که آیا داوطلب …