تحقيق و تائيد نهايي HACCP

تحقيق و تائيد نهايي HACCP *هدف اصلي از تحقيق و تائيد نهايي سيستم HACCP در شركت ، بهبود دائمي سيستم HACCP از طريق شناسايي بهنگام و سريع هر گونه ريسك و خطر است كه ممكن است در محصولات بوجود آيد، همچنين اطمينان از كارآ و اثربخش بودن سيستم HACCP. براي …