هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند

هیچ تلاشی بی نتیجه نمی ماند       گرما دادن به یک تکه یخ یك تكه یخ را كه تا دمای ۵۰ – درجه سانتی گراد سرد شده بردارید و به آن گرما بدهید، ابتدا هیچ اتفاقی رخ نمی دهد، این همه انرژی گرمایی صرف می شود ولی هیچ …