جلسات بی خاصیت

جلسات بی خاصیت   بر اساس مقاله “جنون جلسه گذاشتن را متوقف کنید یکی از سلسله مباحث و محتویات ارائه شده در نشریه هاروارد بیزینس ریویو بر مدیریت زمان برای مدیران عامل و مدیران ارشد اجرایی قرار دارد. بررسی ها و مطالعات انجام شده نتایج خوبی را در این مقاله …