احمق باش تا کامروا شوی

احمق باش تا کامروا شوی چگونه سازمان‌ها حماقت جمعی را پاس می‌دارند و کارکنان به تعطیل کردنِ مغزشان تشویق می‌شوند؟ اکثر نظریه‌های مدیریتی میزانِ دانشِ انباشته را مهم‌ترین داراییِ شرکت‌ها می‌دانند. اما یافته‌های پژوهشی جدید نشان می‌دهد که مهم‌ترین عاملِ پیش‌بُردِ کارها در بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان چیز دیگری است:حماقتِ جمعی،در …

هفت مدل ذهنی در رابطه با ناتوانی‌های یادگیری

هفت مدل ذهنی در رابطه با ناتوانی‌های یادگیری هفت مدل ذهنی در رابطه با ناتوانی‌های یادگیری را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) من یعنی شغلم؛ این نوع بیماری ذهنی که در علم روانشناسی، آن را بحران شخصیت می‌نامند،انسان را در محدوده دانش تخصصی خود محصور می‌کند و او را …