بیمه در مدیریت خانواده

بیمه در مدیریت خانواده بیمه در مدیریت خانواده :مدیریت خانواده‌ها باید درآمدهای خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که اختصاص منابع به هر یک از بخش‌های خانواده براساس الویت‌بندی صورت پذیرد. موارد هزینه خانواده‌ها بسیار متنوع است و چنانچه به شکل صحیح و درستی مدیریت نشود ممکن است مدیریت خانواده نتواند …