بیست و پنج خصوصیت حوزه همه امکانات

بیست و پنج خصوصیتی که حوزه همه امکانات است، به شرح زیر می‌‌باشد: ۱ – استعداد كلی قانون طبیعی‌. ۲ – نیروی سازمان دهنده نامحدود. ۳ – كاملاً بیدار در درون خود. ۴ – ارتباط بی‌نهایت‌.