کارکنان بومرنگی

کارکنان بومرنگی مطالبی در مورد کارکنان بومرنگی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:     بد نیست از بازگشت به کار کارکنان خوبی که قبلا سازمان ما را ترک کرده اند استقبال کنیم،زیرا: ۱. بازگشت آنها به کارکنان موجود انگیزه بیشتری برای ماندن می دهد. ۲. آنها ممکن …

کارکنان بومرنگ

کارکنان بومرنگ متن زیر مطالبی را در مورد کارکنان بومرنگ توضیحاتی را ارائه می نماید:   از بازگشت به کار کارکنان خوبی که قبلا سازمان ما را ترک کرده اند استقبال کنیم زیرا: 1) بازگشت آنها به کارکنان موجود انگیزه بیشتری برای ماندن می دهد. 2)  آنها ممکن است با …