نقش های متمایز رهبران

نقش های متمایز رهبران ◊هدف این مقاله تبیین و توصیف سبک هایی از رهبری است که سازمان وکسب و کار را در مسیر نوآوری مستمر قرار می دهند،به همین دلیل با مطالعه این مقاله شناختی دقیق تر از سبک رهبری سنتی و بوروکراتیک بدست خواهید آورد. جهت مشاوره ایزو و بالا بردن …

نقطه آغاز چابکی سازمانی

نقطه آغاز چابکی سازمانی تن زیر مطالبی در مورد نقطه آغاز چابکی سازمانی برای شما عزیزان ارائه می نماید:     چگونه یک سازمان چابک خلق کنیم؟ قسمت بعدی -مسیر چابکی سازمانی به نقطه آغاز وابسته است. -نتایج به‌دست‌آمده از تحقیق رهنمودهای واضحی برای واحدهای غیر-چابک دارد. -البته نمی‌توان نسخه …