تبلیغات

تبلیغات     تبلیغات برای شما مثل زهراست !!اگر … 1) اگر محصول شما دارای اشکالات و ایرادات اساسی است ، بازاریابی نکنید! مشکلات لزوماً به مفهوم باگ های فنی نیستند. گاهی روندها و رویه های پیش بینی شده در محصول شما منطقی نیست ، گاهی قیمت گذاری انجام شده …