چرا تصمیمات ما به تعویق می افتد.

چرا تصمیمات ما به تعویق می افتد. چرا تصمیمات ما به تعویق می افتد. تعلل یا درنگ کردن در تصمیمات و به تعویق انداختن مداوم کارها را (پروکراستینیشن )می گویند. این عمل ساز و کاری است که فرد وظایف خود را به طور متوالی به زمان و روز دیگری معوق …