مباني بهداشت فردي

 مباني بهداشت فردي  چنانچه كاركنان در محيط كار موازين بهداشتي را رعايت نكنند به طرق گوناگون موجب آلودگي مواد غذايي و محيط كار مي‌شود كه يكي از مهمترين آنها پوست مي‌باشد . در حالت طبيعي و هنگام كار در كارخانه ، پوست سه وظيفه اصلي را بر عهده دارد كه …