شباهت و تفاوت بهترین و بدترین مدیران در چیست؟

شباهت و تفاوت بهترین و بدترین مدیران در چیست؟     مدیران موثر به توانایی خود برای تاثیرگذاری بر رخدادها و افراد پیرامون شان اطمینان دارند بدترین مدیران (یعنی مدیران بدون قدرت) توسط بی اعتمادی زیر مجموعه، خشم مشتریان، و گذراندن لحظات دشوار، مجازات می شوند. کنترل محدودی ولی حتا …