تغییر الزامی است،مقاومت نکنید

تغییر الزامی است،مقاومت نکنید     بهبود چشمگير شما به عنوان مدیر بايد نتايج کار را به طرز چشمگيری بهبود دهید، و البته اين کار را در عين حالی که دلها و افکار کارکنانتان را به دست مي آوريد باید انجام دهيد، باید بگویم که هيچ گونه راه و روش، سابقه …