بند6 استاندارد ISO 9001

بند6 استاندارد ISO 9001   بند 6-2-منابع انسانی بند 6-2-1-کلیات كاركناني كه عملكرد آنها بر انطباق با الزامات محصول تاثيرمي گذارد، بايد داراي صلاحيت هاي لازم بر مبناي تحصيلات آموزش، مهارت ها و تجارب مناسب باشند يادآوري: انطباق با الزامات محصول مي تواند به صورت مستقيم يا غير مستقيم توسط …