تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری

تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری   جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم: در این بند مشخصه فنی بیان می دارد که سازمان باید ترتيبات موثري براي ارتباطات با مشتريان در زمينه هاي زير تعيين نموده و مستقرسازد: تشریح بازخورد از مشتری، از جمله شکایات مشتری بازخورد از …