به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟

به چه دلیل امکان مستثنی کردن بند7 در برخی سازمانها وجود دارد؟   برای اینکه به جواب سوال فوق دست یابیم ابتدا به بیان بند 1-2 استاندارد پرداخته و سپس آن را تشریح میکنیم؛ بند1-2- کاربرد تمامي الزامات اين استاندارد بين المللي عمومي بوده و قابليت اعمال در كليه سازمان …